Bericht uit klas visie

Samen met ouders en leerkrachten een warm en veilig klimaat bieden met een duidelijke structuur voor het kind om zich te ontplooien en competenties verder te ontwikkelen.

Zorg voor het Kind

Met heel het schoolteam streven wij ernaar om een warm klimaat te scheppen waarin ieder kind zich goed voelt. Daarbij besteden wij aandacht aan de eigenheid en uniciteit van de groei & ontwikkeling van elk kind. Om tegemoet te treden aan de noden en behoeften die in dat proces opduiken, trachten wij een zorgbeleid op maat aan te bieden, afgestemd op de vraag van elk kind individueel.

Zorg voor de Klas

De leidraad van zorg in onze school is het klasbeeld. Tijdens deze momenten bekijken we het welbevinden, de betrokkenheid en competenties van de klasgroep.  Aan de hand hiervan vormen we een beeld met de leerkracht, zorgteam en schoolleiding waarmee we verder aan de slag gaan.  Welke groepsdynamiek er heerst, wat de krachten zijn van de groep en welk aanbod, organisatie, klasklimaat en leerkrachtstijl de groep nodig heeft. 

Zorg voor de School

Door deze klasbeelden krijgen we niet enkel een bredere kijk op het klasgebeuren maar ook een overzicht op schoolniveau.  Op die manier kunnen we klasgroepen en leerkrachten met elkaar verbinden, elkaar laten ondersteunen en leren van elkaar.  

 

Hieruit vloeien vaak leergemeenschappen onder begeleiding van een procescoach die mee op schoolniveau kijkt hoe de brede basiszorg voor ondersteuning kan zorgen voor leerkracht en alle kinderen. Deze leergemeenschappen zorgen ervoor dat leerkrachten de mogelijkheid krijgen om zich te professionaliseren rond de noden van uw kind in de toekomst.