Lager onderwijs

Lager onderwijs

TEAM

Wat ons als team met elkaar verbindt, is de zorg om kwaliteitsvol onderwijs aan alle kinderen aan te bieden.
Ons zorgbeleid is dan ook heel goed uitgebouwd.

Wij hechten heel veel belang aan het sociaal klimaat op school en werken met diverse methodieken om een warm klimaat bij de kinderen te creëren.

In het kader van ons jaarthema werken wij regelmatig klasdoorbrekend, waardoor de verbondenheid van alle kinderen onderling nog versterkt wordt.

Ons zorgbeleid

Een warm en duidelijk klimaat

Met heel het schoolteam streven wij ernaar om een warm klimaat te scheppen waarin ieder kind zich goed voelt. Daarbij besteden wij aandacht aan de eigenheid en uniciteit van elk kind en dit steeds in zijn/haar groei en ontwikkeling. Om tegemoet te treden aan de noden en behoeften die in dat proces opduiken, trachten wij een zorgbeleid op maat aan te bieden dat afgestemd is op die vraag.

Domeinen van ‘zorg’

Zorg is zowel gericht op het cognitieve als het sociaal- emotionele aspect van de ontwikkeling van de kinderen.
Onder het cognitieve aspect kaderen zich bijvoorbeeld leermoeilijkheden zoals een leerachterstand of net leerlingen die een leervoorsprong hebben, moeite met lezen, aandacht/concentratie of werkhouding. Ook leerstoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of dyspraxie vallen hieronder. Verder situeren zich hier ook de ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D of autisme.
Onder het sociaal- emotionele aspect situeren zich bijvoorbeeld gedragsproblemen zoals pestgedrag, agressief gedrag, faalangst of ander angstige gevoelens en sociale vaardigheden (weerbaarheid).

Ons zorgteam

Kleuters

 

Caroline Moons
caroline.moons@kt-scholengroep.be

Lagere school

 

Jolien Ackermans
jolien.ackermans@kt-scholengroep.be

 

CLB

 

Evelien Ceustermans
Onthaalmedewerker

Zorg in stappen

Leerkracht als spilfiguur

Het volledige schoolteam zet zich in voor de zorg van en voor alle leerlingen. Hierbij wordt er zowel preventief als handelingsgericht gewerkt. In eerste instantie blijft de klasleerkracht steeds de spilfiguur van de klas en probeert hij/zij met een preventieve basiszorg een warm, duidelijk en veilig pedagogisch klimaat te bieden voor alle leerlingen.

Extra zorg in de klas

Soms volstaat dat niet en is het nodig dat de leerkracht het klimaat aanpast aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling(en). Dit kan o.a. door: opvolgen, signaleren, differentiëren of StiCorDi (remediëren, stimuleren, compenseren, dispenseren).
Extra ondersteuning wordt, in de klas, geboden aan leerlingen die hier nood aan hebben. Leerkrachten kunnen hiervoor ondersteuning krijgen of advies vragen aan de zorgcoördinator die dit mee opvolgt. Op onze school zijn er twee zorgcoördinatoren voor de kleuterschool en één zorgcoördinator voor de lagere school.

Hulp van de zorgcoördinator

Wanneer ook die extra ondersteuning niet voldoende blijkt, neemt de zorgcoördinator een actievere rol op. Op dat moment is het nodig om in samenwerking met de ouders, de klasleerkracht, de zorgcoördinator (en eventueel het CLB) de noden van de leerling verder te onderzoeken. Een eerste stap is dan een gesprek met alle betrokken partijen waarin we een goed beeld van de situatie willen schetsen zodat we op die manier doelgerichte acties kunnen opstellen die op maat zijn van (de noden van) het kind. Soms is het nodig om hierbij ook externe partners te betrekken zoals bijvoorbeeld een logopedist, kinesist, ergotherapeut, psycholoog, … De zorgcoördinator vormt de brugfiguur tussen de school en deze externe partners en het CLB. Het traject wordt samen doorlopen en er wordt concreet gemaakt wie welk aandeel in het traject zal hebben. Er kan zowel een aspect worden opgenomen door de klasleerkracht als door de zorgcoördinator, maar belangrijk is dat open en duidelijk gecommuniceerd wordt zodanig dat een goede opvolging gegarandeerd blijft. In samenwerking met alle partijen wordt dan bekeken of de acties voldoende resultaat opleveren, indien nodig wordt er bijgestuurd.

Concrete taken van de zorgcoördinator

 • Aanspreekpunt voor zorgvragen (voor leerling, leerkracht en ouders)
  Beeldvorming over de zorgen
 • Ondersteunen en coachen van de klasleerkracht en samen
  zoeken/opstellen/uitvoeren van de zorgacties (oplossingen en interventies)
 • Hulp bij leer- of gedragsproblemen aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen a.d.h.v. gesprekken of methodieken
 • Opvolgen en evalueren van interventies
 • Organiseren van overlegmomenten tussen leerkracht-ouders-externe partners
 • Brugfunctie tussen school en externe partners
 • Opvolging individuele leerlingdossiers
 • Opvolgen en evalueren van interventies
 • Organiseren van overlegmomenten tussen leerkracht-ouders-externe partners
 • Brugfunctie tussen school en externe partners
 • Opvolging individuele leerlingdossiers